သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ MNTJP ၊ PSLF ၊ ULA အဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္

၁။ မ်က္ေမွာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈကို မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာအမ်ဳိးသားပါတီ/ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္(MNTJP/MNDAA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PSLF/TNLA)၊ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(ULA/AA)တို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။

၂။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕သည္ FPNCC ၏ တိုက္တြန္းမႈႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းစီစဥ္ေပးမႈမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အေက်အလည္ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ေဆာလ်င္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဦးစြာရပ္တန္႔ၿပီး စစ္ေရးနည္းလမ္းမွအပ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွလည္း စစ္ပြဲမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤအခင္းအက်င္းေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

MNTJP/MNDAA
ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာအမ်ဳိးသားပါတီ/ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

PSLF/TNLA
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ULA/AA
ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *