“ဝ”ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၂ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *