ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈအျမန္ဆံုးရပ္စဲရန္ FPNCC မွ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၊ (၂၄)ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *